• 3829208256409670.jpg
 • 4398937633791421.jpg
 • 3637064479385911.jpg
 • 3637064479385910.jpg
 • 0066204698110161.jpg
 • 0066204698110160.jpg
 • 9292384529759581.jpg
 • 0458894658994704.jpg
 • 0458894658994703.jpg
 • 0458894658994702.jpg
 • 0458894658994701.jpg
 • 1322161909104372.jpg
 • 1322161909104370.jpg
 • 4034860007722003.jpg
 • 4034860007722002.jpg
 • 4034860007722001.jpg
 • 4034860007722000.jpg
 • 5751257048312823.jpg
 • 5751257048312822.jpg
 • 5751257048312821.jpg
 • 4383145954688490.jpg
 • 9505366541069094.jpg
 • 9505366541069090.jpg
 • 7417676869219580.jpg
 • 3568877472075050.jpg

Giới Thiệu Về Lợi Đạt

Đầu tiên Công ty Lợi Đạt xin gởi lời chúc sức khoẻ, lời chào trân trọng nhất đến với Quý khách hàng. Cùng với sự phát triển không ngừng của Xã Hội, Công ty LỢI ĐẠT ngày càng khẳng định hơn vị trí của mình đối với khách hàng. Công ty không những thường xuyên cập nhật...

Giới Thiệu Về Lợi Đạt
Tìm kiếm nhanh

Vận Chuyển Bằng Đường Sắt

Vận chuyển bằng đường sắt

Vận chuyển hàng đi các tỉnh miền Trung , miền Bắc
Hàng lẻ , hàng tấn , hàng nguyên toa , container
Từ kho tới kho , từ ga đến ga

          

Coâng ty Vaän Taûi  chuùng toâi xin haân haïnh göûi ñeán Quyù Coâng ty baûng baùo giaù vaän  chuyeån haøng baèng ñöôøng boä,đường sắt(dành cho hàng lẻ) nhö sau:

STT

NÔI NHAÄN HAØNG

NÔI ÑEÁN

=> 1,5 tn

Trung chuyển  xe 1-2tấn

01

SAØI GOØN

NHA  TRANG

950đ/kg

150.000đ/chuyến

02

QUI  NHƠN

1.050đ/kg

150.000đ/chuyến

03

QUÃNG  NGÃI

1.150đ/kg

150.000đ/chuyến

04

QUÃNG NAM

1.150đ/kg

150.000đ/chuyến

05

ĐÀ  NẲNG

1.150đ/kg

150.000đ/chuyến

06

BUÔN  MÊ THUỘT

1.000đ/kg

150.000đ/chuyến

07

HÀ NỘI

1.250đ/kg

150.000đ/chuyến

08

HÀ  TÂY

1.250đ/kg

200.000đ/chuyến

09

HẢI  DƯƠNG

1.250đ/kg

650.000đ/chuyến

10

HƯNG  YÊN

1.250đ/kg

700.000đ/chuyến

11

HẢI  PHÒNG

1.250đ/kg

800.000đ/chuyến

12

THÁI  BÌNH

1.250đ/kg

800.000đ/chuyến

14

BẮC  NINH

1.250đ/kg

650.000đ/chuyến

15

BẮC  GIANG

1.250đ/kg

700.000đ/chuyến

16

LẠNG  SƠN

1.250đ/kg

1.350.000đ/chuyến

17

PHÚ THỌ

1.250đ/kg

750.000đ/chuyến

18

NAM  ĐỊNH

1.250đ/kg

1.000.000đ/chuyến

19

THÁI   NGUYÊN

1.250đ/kg

900.000đ/chuyến

20

QUÃNG  NINH

1.250đ/kg

1.450.000đ/chuyến

21

VĨNH  PHÚC

1.250đ/kg

650.000đ/chuyến

22

HÀ  NAM

1.250đ/kg

           800.000đ/chuyến

23

KOMTUM

1.150ñ/kg

            150.000đ/chuyến

 

Neáu coøng keành hoaëc haøng nheï ñöôïc tính baèng m3.( 1m3 = 300kg * ñôn giaù)

Quyù khaùch coù nhu caàu v/c haøng vôùi soá löôïng lôùn, nhö haøng nguyeân container,

nguyeân toa hoaëc bao nguyeân xe.

Xin liên hệ trực tiếp với phòng  vận chuyển để được tư  vấn về giá cả ưu đãi hơn

°  Giaù treân chöa bao goàm 5% VAT.

°  Giaù chöa bao goàm phí xeáp dôõ.

             Löu yù:   Giao haøng taïi trung taâm caùc tænh

           ** Ngoaøi  vaän chuyeån haøng hoaù chuùng toâi coøn coù phuïc vuï chuyeån doïn nhaø, vaên p                     phoøng troïn goùi.

           ** Chuùng toâi raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï vaän chuyeån haøng cho Quyù Coâng ty.

            Mọi chi tiết  xin liên hệ phòng vận chuyn :

                              ĐT : 0909234853, 0943861958                                        

             Email: loidattourist_2000@yahoo.com

                                         Website: www.loidattourist.com